1. Toiminnan pääperiaatteet

1.1 PÄÄMÄÄRÄT

Junnu Hokin toiminnan päämääränä on tarjota hyvä liikuntaharrastus sekä luoda pohja läpi elämän jatkuvalle liikuntaharrastukselle.

Voittoja ja tappioita tarvitaan toiminnan jatkuvuuden ja mielekkyyden ylläpitämiseksi. Junnu Hokki sitoutuu toiminnassaan Suomen Jääkiekkoliiton sääntöihin ja ohjeisiin.

C2- ja sitä vanhemmissa ikäluokissa on tavoitteena pelaajan kehittämisen ohessa joukkueen kilpailullinen menestyminen. Pelaajalle annetaan mahdollisuus kehittyä mahdollisimman hyväksi pelaajaksi omassa seurassa.

D1- ja sitä nuoremmissa ikäluokissa sekä tyttö-/naisjoukkueessa tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua pelaajista vastuunsa tunteviksi yhteiskunnan jäseniksi, ja antaa harrastajille lajin kautta eväitä sekä jääkiekko- että elämänpeliin.


1.2 PERIAATTEET

Seurassa noudatetaan Junnu Hokin ja Suomen Jääkiekkoliiton ohjeita ja sääntöjä

- Seurassa otetaan huomioon jokainen lapsi ja nuori.
- Junioritoiminnassa pidetään mielessä kasvun ohjaus ja monipuolisuus.
- Seuran johto ja lasten vanhemmat on informoitu ohjeista ja säännöistä.
- Seuralla on VAlon Sinetti Seura – yhdyshenkilö; valmennuspäällikkö.
- Seuralla on ongelmanratkaisuelin.
- Ohjaajina ja valmentajina toimivat koulutuksen saaneet henkilöt.
- Seuralla on ohjaajien ja valmentajien motivointi- ja jatkokoulutusjärjestelmä.


Tämän lisäksi seurassa korostetaan seuraavia arvoja:

- Joukkueen sisällä ei saa olla salaisuuksia. Kaikki toiminta on avointa ja tarkastettavissa.
- Pelaajia on kohdeltava tasapuolisesti. Vanhempien toiminta tai asema ei saa vaikuttaa harjoitteluun tai pelaamiseen.
- Päätökset tehdään valmennusta lukuun ottamatta demokraattisesti (yksi ääni/pelaaja).
- Joukkueiden talous- ja hallintoasiat pidetään erillään valmennuksesta. Niistä vastaa vanhempien muodostama organisaatio, jossa päätökset tehdään demokratian pelisääntöjä noudattaen.

1.3. EETTISET SÄÄNNÖT JA NIIDEN NOUDATTAMINEN

Seuran eettiset säännöt koskevat pelaajien lisäksi myös seuran ja joukkueiden toimihenkilöitä.

Otteluissa noudatetaan SJL:n kilpailu-, peli- ja kurinpitosääntöjä sekä eettistä ohjeistusta. Rangaistukset tulevat sen mukaan, mitä liiton säännöissä on määrätty. Seuralla on mahdollisuus antaa rangaistus SJL:n sääntöjen mukaisen rangaistuksen lisäksi, esimerkiksi tahallisesta toisen pelaajan vahingoittamisesta. Seuralla on oikeus rangaista myös silloin, kun ottelun aikana tapahtunutta rikettä ei rangaista sääntöjen perusteella. Ottelut ovat liiton tai alueen virallisia sarjaotteluita tai harjoitusotteluita.

Kaikissa seuran ja joukkueen järjestämissä tapahtumissa, kuten harjoituksissa ja ottelumatkoilla, mukaan lukien matkat tapahtumaan osallistumiseksi, noudatetaan seuran ja joukkueen sääntöjä ja ohjeita.

Seuran toimihenkilöt, pelaajat ja kuka tahansa pelaajan vanhempi, joka havaitsee rangaistavaksi luokiteltavaa toimintaa tai käyttäytymistä seuran tai joukkueen järjestämässä tapahtumassa on velvollinen ilmoittamaan asiasta valmennuspäällikölle ja joukkueenjohtajalle.

Rangaistavaa on:

1. Huumeiden, dopingaineiden ja nuuskan käyttö tai niiden käytön edistäminen

2. Epäasiallinen käyttäytyminen kuten

  • Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen vastustajan, tuomarin tai pelitoverin arvostelu
  • Joukkue- tai seuratoverin kiusaaminen ja syrjintä (Linkki: Mitä kiusaaminen on, pelaajien välinen kiusaamistilanne)
  • Päihtyneenä esiintyminen

3. Varkaus, näpistys ja muu lainvastainen toiminta

4. Joukkueen sääntöjen noudattamatta jättäminen

Joukkueen sääntöjen noudattamisesta vastaa ensisijaisesti joukkueen valmentajat ja joukkueenjohtajat. Joukkueen sääntöjen rikkomisesta annettavat rangaistukset perustuvat joukkueen sääntöihin. Annettu kurinpidollinen päätös saatetaan johtokunnalle tiedoksi. Mikäli joukkueen johto ei ole päätöksessään yksimielinen, käsitellään asia valmennuspäällikön johdolla. Tarvittaessa valmennuspäällikkö voi viedä asian ongelmanratkaisuelimen ratkaistavaksi.

Joukkueiden säännöt saatetaan johtokunnalle tiedoksi joukkueenjohtajan toimesta kausittain niiden valmistuttua. Johtokunnalla on oikeus muuttaa sääntöjä perustellusta syystä.

Kohtien 1., 2. ja 3. osalta rikkeet käsittelee seuran ongelmanratkaisuelin (kts 3.4.), joka päättää rangaistuksista ja tiedottaa niistä johtokuntaa. Mikäli ongelmanratkaisuelin ei kykene tekemään päätöstä, siirtyy asian käsittely johtokuntaan. Seurasta erottamisen voi tehdä vain vuosikokous

Rangaistukset ovat:

- kirjallinen huomautus

- kirjallinen varoitus

- määräaikainen toiminnasta poissulkeminen

- seurasta erottaminen

Tukimateriaalia:

Et Ole Yksin

Mitä kiusaaminen on?

Kuuleminen kiusaamistilanteessa

Pelaajien välinen kiusaamistilanne

Osapuolten välinen sopimus kiusaamisen estämiseksi

2. Organisaatio