5 Toimihenkilöt


5.1. Seuran toimihenkilöt

5.1.1 Puheenjohtaja
 
5.1.2 Valmennuspäällikkö

Valmennuspäällikkö vastaa koko seuran harjoitus- ja kilpailutoiminnasta. Ensisijaisena tehtävänä on joukkueiden valmennuksen organisoiminen ja johtaminen. Valmennuspäällikön tehtävät:
 
- nimeää joukkueille valmentajat
- suunnittelee harjoitusmallit valmentajien kanssa yhteistyössä
- vastaa valmentajien koulutuksesta
- johtaa valmentajakerhoa (koollekutsuja)
- jakaa jääharjoitteluajat
- etsii harjoituspaikat
- tarkkailee harjoituksia ja otteluita, ja antaa niistä palautetta
- pelaajatarkkailu seuran sisällä
- pelaajatarkkailu muissa seuroissa
- hoitaa pelaajasiirrot
- valvoo liiton sääntöjen noudattamista
- toimii yhteyshenkilönä seuran ja jääkiekkoliiton välillä
- muodostaa ongelmienratkaisuelimen yhdessä puheenjohtajan ja kyseisen joukkueen valmentajan/ joukkueenjohtajan kanssa
- raportoi johtokunnalle
- yhteydenpito kaupungin elimiin, oppilaitoksiin ja ympäristön seuroihin
 
5.1.3 Sihteeri
 
5.1.4 Rahastonhoitaja
 
5.1.5 Kioskivastaava
 
5.2. Joukkueen toimihenkilöt

Joukkueiden parissa toimii henkilöitä, jotka hoivat kukin oman vastuualueensa, toimien kaikessa esimerkillisesti, rehellisesti ja avoimesti. Tällaisia toimihenkilöitä ovat mm. valmentajat, joukkueenjohtajat, huoltajat ja rahastonhoitajat. Toimihenkilöt muodostavat joukkueenjohdon.
Joukkueiden toimihenkilöt valitsee kunkin joukkueen vanhempainkokous hyvissä ajoin ennen kauden aloitusta. Valmentajat valitsee valmennuspäällikkö. Johtokunta hyväksyy sekä joukkueenjohtajien että valmentajien nimitykset.
Valmennuspäällikkö toimii koko seuran urheilutoiminnan esimiehenä.

 
5.2.1 Valmentajien ja ohjaajien tehtävät
 
Valmentajien ja ohjaajien tehtävänä on kauden harjoitusohjelman suunnittelu, kilpailutoiminnan suunnittelu ja toimintaperiaatteiden laadinta sekä näiden toteuttaminen. Valmentajan/ohjaajan tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen joukkueen muille jäsenille sekä toimia seuran kokonaiskuvaa kohottavasti.
 
Valmentajien/ ohjaajien tehtäviin kuuluvat:
 
- Otteluiden ja harjoitusten johtaminen.
- Yksittäisten harjoitteiden minuuttikohtainen suunnittelu.
- Joukkueen nimeäminen ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin.
- Joukkueen kasvatuksellinen ohjaus muun johtoryhmän kanssa.
- Läsnäolovelvollisuus joukkueen tapahtumissa
- Asioiden alustusvelvollisuus vanhempainkokouksessa
- Toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laadinta yhdessä joukkueenjohdon kanssa.
- Osallistumisvelvollisuus valmentajakerhon tilaisuuksiin.
- Itsensä kehittäminen valmentajana/ohjaajana ja kasvattajana.
 
Valmentaja/ ohjaaja vastaa myös pelaajien siisteyskasvatuksesta. Hän on
joukkueensa urheilullisen kasvatuksellisen toiminnanjohtaja.
 
Valmentajan/ ohjaajan tavoitteena on säilyttää lasten innostus, auttaa jokaista ohjattavaa kehittymään ja löytää jokaisesta ohjattavasta hyvää. Hän antaa onnistumisen elämyksiä jokaiselle joukkueessaan ja kannustaa nuoria itsenäiseen ajatteluun ja työskentelyyn.
 
 
5.2.2 Joukkueenjohtaja

 
Joukkueenjohtaja on joukkueessa henkilö, joka johtaa koko joukkuetta, mukaan lukien pelaajat, joukkueen toimihenkilöt ja vanhemmat. Joukkueenjohtajan tehtäväkuva:
 
- laatii joukkueen toimintasuunnitelman yhdessä valmentajan/ohjaajan kanssa.
- laatii joukkueen seuraavan kauden budjetin toukokuun loppuun mennessä, esittelee sen seuran johtokunnalle. (budjetti esitetään seuran yhdistyskokoukselle, joka hyväksyy talousarvion tilikaudelle 01.05-30.04.)
- vastaa valmentajan kanssa toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisesta kauden aikana, ja tekee toimintakertomuksen kauden päätteeksi. (esitetään johtokunnalle)
- mahdollistaa vuosisuunnitelman toteutumisen.
- hyväksyy joukkueen maksut.
- toimii yhdyssiteenä joukkueen ja seuran, pelaajien, vanhempien ja valmentajien/ohjaajien välillä. Toiminnallaan hän tukee valmentajien työrauhaa.
- vastaa joukkueen omatoimisen sekä seuran yhteisten varainhankintojen suunnittelusta ja toteutuksesta joukkueessaan.
- vastaa kaikesta tiedottamisesta, sekä siitä, että joukkueen "postilokero" jäähallilla tyhjennetään riittävän usein ja tiedotteet jaetaan vähintään joukkueen kaikille toimihenkilöille.
- toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla.
- järjestää matkojen kuljetukset, ateriat, välipalat ja mahdolliset majoitukset yhteistyössä valmentajan kanssa.
- vastaa joukkueen kasvatuksellisesta ohjauksesta yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
- hoitaa ottelujärjestelyt, otteluilmoitukset, tuomarit, vierasjoukkueille tiedottamisen, toimitsijat, kuuluttajat, musiikin, pöytäkirjat jne.
- on läsnä otteluissa aina ja harjoituksissa tarvittaessa.
- osallistumisvelvollisuus joukkueenjohtajien kokouksiin (varamiesvelvoite)
- huolehtii seuran antamista muista tehtävistä.
 

5.2.3 Huoltaja

 
Huoltajien tehtävänä on huolehtia joukkueen varusteista ja pelaajista sekä ottelu- että harjoitustilanteissa. Huoltajien on oltava paikalla aina, kun joukkue on kokoontuneena. Huoltajan tehtävälista:
 
- Vastaa joukkueen varustelaatikon ja varustelaukun kunnosta ja täydennyksistä.
- Huolehtii joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta.
- Huolehtii luistinten teroittamisesta ja joukkueen varusteiden sopivuudesta sekä pelipaidoista.
- Vastaa joukkueen virvoitushuollosta harjoituksissa ja otteluissa.
- Huolehtii ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa.
- Edellyttää pelaajilta asianmukaista huolellisuutta ja siisteyttä. Valvoo siisteyssäännösten noudattamista.
- Kuuluu joukkueen johtoryhmään ja vastaa osaltaan kurinpidosta.
 

5.2.4 Rahastonhoitaja

 
Rahastonhoitajan tehtävänä on joukkueensa rahaliikenteen hoitaminen, maksutapahtumien kirjaaminen ja niihin liittyvä informointi. Kaikella hänen toiminnallaan on oltava joukkueenjohtajan hyväksyntä, koska joukkueenjohtaja on vastuussa joukkueensa asioista.
 
Rahastonhoitajan tulee olla työssään ehdottoman huolellinen ja rehellinen. Hänen tulee ymmärtää kirjanpitolain perusasiat ja –käytännöt.
 

5.2.5. Kioskivastaava

Toimii joukkueen yhteyshenkilönä seuran kioskivastaavaan ja jakaa joukkueen vuorot joukkueen jäsenille.